Het bestuur van de voetbal vereniging G.D.C. nodigt hierbij alle leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering die wordt gehouden op donderdag 21 december 2017 om 19.45 uur in de kantine.
De agenda ziet er als volgt uit :
1.             Opening door de Voorzitter.
2.             Ingekomen stukken / mededelingen.
3.             Notulen vorige ledenvergadering van 12 en 29 december 2016.
4.             Verslag en verkiezing kascontrole commissie.
5.             Jaarverslag penningmeester.
Pauze.
6.             Bestuursverkiezing:
Wim Schreuders,    penningmeester en dagelijks bestuur     aftredend en herkiesbaar.
Arie Brienen,    bestuurslid, onderhoud velden         aftredend en herkiesbaar.
Wim Treffers,    bestuurslid, onderhoud gebouwen             aftredend en herkiesbaar.
(Tegen-)Kandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris en voorzien van tenminste 3 namen met handtekeningen van leden.
7.             Activiteitenplan.
8.             Obligaties.
9.          Rondvraag.
10.          Sluiting.

Komt allen, dit is je kans, want het motto is: “spreek daar waar het hoort”.

Vanaf 27 november 2017 liggen de notulen van de vorig jaar gehouden ledenvergadering ter inzage in de bestuurskamer.

Terug