Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering van vv GDC welke gehouden zal worden op maandag 10 december 2018 om 20.00 uur in de kantine.

De agenda voor deze avond is

1   Opening door de voorzitter.

2   Ingekomen stukken en mededelingen.

3   Notulen ledenvergadering van 11 december 2017.

4   Verslag en verkiezing kascontrole commissie.

5    Jaarverslag penningmeester.

6     Contributie verhoging.

7     Bestuursverkiezing

-Gertjan Bax secretaris aftredend en herkiesbaar.

-Wim Timmer evenementen en diverse aftredend en herkiesbaar.

-Henk van de Stelt algemene zaken aftredend en niet herkiesbaar.

Leden worden opgeroepen om namen in te dienen bij het bestuur  om de ontstane vacature in het bestuur op te vullen. Dit dient schriftelijk te gebeuren tot 24 uur voor de algemene ledenvergadering.

8     Obligaties.

9      Rondvraag.

10    Sluiting

 

De notulen van de vorige ledenvergadering liggen vanaf zaterdag 24 november 2018 ter inzage in de bestuurskamer.

Terug