Het bestuur van de voetbal vereniging G.D.C. nodigt hierbij alle leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering die wordt gehouden op maandag 24 november 2014 om 20.30 uur in de kantine.

De agenda ziet er als volgt uit :

1.             Opening door de Voorzitter

 2.             Ingekomen stukken / eventuele mededelingen

 3.             Notulen vorige ledenvergadering van 25 november 2013. 

 4.             Verslag en verkiezing kascontrole commissie.

 5.             Jaarverslag penningmeester.

Pauze

 6.             Bestuursverkiezing:

Henk vd Stelt, voorzitter en dagelijks bestuur                       aftredend en herkiesbaar.

Wim Treffers, bestuurslid, onderhoud gebouwen                 aftredend en herkiesbaar.

Cor Hobo, bestuurslid, wedstrijdzaken / jeugdzaken            aftredend en herkiesbaar.

(Tegen-)Kandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris en voorzien van tenminste 3 namen met handtekeningen van leden.

 7.             Structuurplan

8.             Activiteitenplan voor de komende jaren.

9.             Informatie omtrent Spaarbrieven

10.         Rondvraag

11.         Sluiting

Komt allen, dit is je kans, want het motto is: “spreek daar waar het hoort”.

 

Terug