Hierbij wordt u uitgenodigd om aanwezig te zijn voor de Algemene ledenvergadering van vv GDC op 9 december 2019 om 19.30 uur in de kantine gelegen aan de Nieuwesteeg te Eethen.
De agenda voor deze avond kunt u onderstaand lezen.

1 Opening door de voorzitter.
2 Ingekomen stukken en mededelingen.
3 Notulen ledenvergadering van 10 december 2018.
4 Verslag en verkiezing kascontrole commissie.
5 Jaarverslag Penningmeester.
Pauze
6 Structuurplan.
7 Activiteitenplan.
8 Obligaties.
9 Bestuursverkiezing.
Paul van Rooijen aftredend en herkiesbaar als voorzitter.
Maarten Bouman aftredend en herkiesbaar.
Harald in t’Veld aftredend en niet herkiesbaar.
Gezien het feit dat het bestuur, door het vertrek van Harald uit een oneven aantal leden bestaat wordt er geen aanvullend bestuurslid gezocht.
10 Rondvraag.
11 Sluiting.

 

In de bestuurskamer liggen de notulen van de vorige jaarvergadering ter inzage.

Terug