Wij nodigen u uit voor de jaarlijkse Ledenvergadering

Wanneer: Maandag 21 maart 2016  om 20.30 uur  Locatie: Kantine GDC

 

Agenda

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen/Ingekomen stukken

3. Notulen jaarvergadering 2015

4. Jaarverslag penningmeester

Verslag kascontrolecommissie (inclusief benoeming nieuw lid)

5. Bestuursverkiezing Aftreden en herkiesbaar: Arie Brienen en Dick Bouman

Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden aan het begin van de jaarvergadering,

of  via de e-mail vriendenvangdc@gmail.com

6. Besteding geld dit jaar en eventuele komende jaren

7. Rondvraag en Sluiting

 

 

Activiteiten afgelopen jaar

In 2015 hebben wij als “Vrienden van GDC”  de volgende investeringen t.b.v. GDC gedaan:

* Zitbanken rond A-veld

* Houten tafels op terras

* Bijdrage entreehok

* Bijdrage bussen nacompetitie

* Belettering tekstborden bij ingang

* Afvalbakken Nederland Schoon

* Kantenmaaier

 

Contributie seizoen 2015-2016

Een groot aantal leden hebben de contributie inmiddels betaald, alvast bedankt hiervoor.

Aan een ieder die de contributie (€ 50,00) nog niet heeft betaald verzoekt het bestuur zo spoedig mogelijk voor betaling zorg te dragen.  Dit kan op twee manieren:

1. Overmaken op bankrekeningnummer NL88RABO0103842985 ten name van

“Vrienden van GDC” onder vermelding van je naam.

2. Contant bij de bestuursleden Wim van de Vendel of Henk Rochat.

Mocht u nog vragen hebben, twijfelen of u heeft betaald, een kwitantie wensen,  neem dan contact op met Wim van de Vendel,  telefoonnummer 06 – 28 63 44 26 of stuur een e-mail naar vriendenvangdc@gmail.com.

 

Feestavond                                                                                                                                                                                                             

Voor in uw agenda: feestavond GDC: 18 november 2016, aanvang 20.30 u.

Het Bestuur

Terug