Hierbij wordt u uitgenodigd om aanwezig te zijn voor de Algemene ledenvergadering van vv GDC op 13 december 2021 om 19.30 uur in de kantine gelegen aan de Nieuwesteeg te Eethen.

De agenda voor deze avond  kunt u onderstaand lezen.

 

1      Opening door de voorzitter.

2      Ingekomen stukken en mededelingen.

3      Notulen ledenvergadering van 9 december 2019.

4      Verslag en verkiezing kascontrole.

1e      Huib van Hemert

2e      Arne Schouten

3e      reserve Piet den Ouden

5      Jaarverslag Penningmeester.

Pauze.

6       Structuurplan.

7        Activiteitenplan.

Klimaatverbetering en renovatie kantinevloer.

8        Bestuursverkiezing

      1. Gertjan Bax aftredend en herkiesbaar als secretaries
      2. Karin van Hemert aftredend en herkiesbaar.
        1. Tonnie Bouman tussen tijds afgetreden.

Afscheid bestuursleden:

1   Wim Treffers

2   Wim Timmer

3   Tonnie Bouman

9          Rondvraag.

10        Sluiting.

 

In de bestuurskamer liggen de notulen van de vorige jaarvergadering vanaf 25 nov. ter inzage.

Voor hen die niet aanwezig kunnen zijn  zijn de notulen op te vragen bij de  secretaris@vvgdc.nl

Terug