Wij nodigen u uit voor de  Ledenvergadering van de Vrienden van GDC

Wanneer:          Maandag 4 april 2022 om 20.30 uur
Locatie:             Kantine GDC

Op de jaarvergadering wordt altijd door het bestuur verantwoording afgelegd over het beleid van het afgelopen jaar. Twee jaar lang hebben we geen jaarvergadering kunnen houden. Deze jaarvergadering zal dus gaan over de jaren 2019, 2020 en 2021.

De agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen/Ingekomen stukken
 3. Notulen jaarvergadering 2019
 4. Jaarverslag penningmeester

Verslag kascontrolecommissie (inclusief benoeming nieuw lid)

 1. Bestuursverkiezing
  Aftreden en herkiesbaar: Cees Treffers en Wim van de Vendel.

Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden aan het begin van de jaarvergadering of  via de e-mail vriendenvangdc@gmail.com

 1. Besteding geld dit jaar en komende jaren
 2. Rondvraag en sluiting

 

Contributie seizoen 2021-2022
Een groot aantal leden hebben de contributie inmiddels betaald, alvast bedankt hiervoor.

Aan een ieder die de contributie (€ 50,00) nog niet heeft betaald verzoekt het bestuur zo spoedig mogelijk voor betaling zorg te dragen.  Dit kan op twee manieren:

 1. Overmaken op bankrekeningnummer NL88RABO0103842985 ten name van

“Vrienden van GDC” onder vermelding van je naam.

 1. Contant bij de bestuursleden Wim van de Vendel of Henk Rochat.

 

Mocht u nog vragen hebben, twijfelen of u heeft betaald, een kwitantie wensen,  neem dan contact op met Wim van de Vendel,  telefoonnummer 06 – 28 63 44 26 of stuur een e-mail naar vriendenvangdc@gmail.com.

 

Voor in de agenda: feestavond “Vrienden van GDC”, vrijdag 4 november 2022, aanvang 20.30 uur.

 

Activiteiten ten behoeve van G.D.C.

De afgelopen periode hebben wij als “Vrienden van GDC” de volgende investeringen ten behoeve van GDC bekostigd:

 • Twee sets reserveshirts junioren (zie ook onderstaande foto);
 • Massagebank t.b.v. verzorging GDC
 • Hometrainer t.b.v. verzorging GDC
 • Bezems voor borstelen voetbalschoenen
 • Herbezetten borstelwalsen bij A-veld.

 

Terug