Financiële toelichting door de penningmeester (op afstand):

Presentatie Technische Commissie:

Afscheid bestuurslid Wim Timmer:

En afscheid bestuurslid Wim Treffers, die tevens voor zijn ruim 26 jaar zitting in het bestuur en zijn gehele inzet voor onze club is benoemd tot erelid!

 

 

 

Hierbij wordt u uitgenodigd om aanwezig te zijn voor de Algemene ledenvergadering van vv GDC op 21 maart 2022 om 19.30 uur in de kantine gelegen aan de Nieuwesteeg te Eethen.

De agenda voor deze avond  kunt u onderstaand lezen.

 • Opening door de voorzitter.
 • Ingekomen stukken en mededelingen.
 • Notulen ledenvergadering van 9 december 2019.
 • Verslag en verkiezing kascontrole

1e      Huib van Hemert

2e      Arne Schouten

3e      reserve Piet den Ouden

Vervangen 1e en 2e kascommissielid ivm goedkeuring jaarcijfers voor 2 jaar

 • Jaarverslag Penningmeester.

Pauze

 • Nieuwe opzet piramide vorm competitie
 • Toelichting TC beleidsplan door voorzitter Henri van Hemert
 • Toelichting veranderen verwarming kantine
 • Bestuursverkiezing
  • Gertjan Bax aftredend en herkiesbaar als secretaris
  • Karin van Hemert aftredend en herkiesbaar.
  • Tonnie Bouman tussentijds afgetreden.

Afscheid bestuursleden: Wim Treffers, Wim Timmer, Tonnie Bouma.

 • Rondvraag
 • Sluiting

In de bestuurskamer liggen de notulen van de vorige jaarvergadering ter inzage.

Terug