Wij nodigen u uit voor de jaarlijkse Ledenvergadering op maandag 19 maart 2018, start om 20.30u, in de kantine van GDC

 

Agenda ledenvergadering:

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen/Ingekomen stukken

3. Notulen jaarvergadering 2017

4. Jaarverslag penningmeester

Verslag kascontrolecommissie (inclusief benoeming nieuw lid)

5. Bestuursverkiezing Aftreden en herkiesbaar: Cees Treffers en Wim van de Vendel

Nieuw lid: Daniëlle Zonneveld

Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden aan het begin van de jaarvergadering, of via de e-mail vriendenvangdc@gmail.com

6. Besteding geld dit jaar en komende jaren

7. Rondvraag en sluiting

 

Activiteiten ten behoeve van G.D.C.:

In najaar 2017 en begin 2018 hebben wij als “Vrienden van GDC” de volgende investeringen gedaan:

· Vervanging heggenschaar

· Aankoop twee staantafels met krukken t.b.v. de kantine

· Aanschaf hogedrukreiniger

 

Contributie seizoen 2017-2018

Een groot aantal leden hebben de contributie inmiddels betaald, alvast bedankt hiervoor. Aan een ieder die de contributie (€ 50,00) nog niet heeft betaald verzoekt het bestuur zo spoedig mogelijk voor betaling zorg te dragen. Dit kan op twee manieren:

1. Overmaken op bankrekeningnummer NL88RABO0103842985 ten name van “Vrienden van GDC” onder vermelding van je naam.

2. Contant bij de bestuursleden Wim van de Vendel of Henk Rochat.

Mocht u nog vragen hebben, twijfelen of u heeft betaald, een kwitantie wensen, neem dan contact op met Wim van de Vendel, telefoonnummer 06 – 28 63 44 26 of stuur een e-mail naar vriendenvangdc@gmail.com.

 

Feestavond 20-jarig jubileum

Voor in uw agenda: feestavond Vrienden van GDC: vrijdag 9 november 2018, aanvang vanaf 20.30 uur.

Omdat de Vrienden van GDC dit jaar 20 jaar bestaat willen wij iets extra’s doen. Zo hebben wij voor deze avond een artiestenduo ingehuurd, te weten Change-duo. Website zoeken op change-duo.jouwweb.nl

 

Het Bestuur

Terug