Wij nodigen u uit voor de jaarlijkse Ledenvergadering

Wanneer:          Maandag 18 maart 2018  om 20.30 uur
Locatie:             Kantine GDC

Onderstaand de agenda voor deze avond.

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen/Ingekomen stukken
 3. Notulen jaarvergadering 2018
 4. Jaarverslag penningmeester

Verslag kascontrolecommissie (inclusief benoeming nieuw lid)

 1. Bestuursverkiezing
  Aftreden en herkiesbaar: Dick Bouman en Arie Brienen

Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot het begin van de ledenvergadering via de e-mail vriendenvangdc@gmail.com

 1. Besteding geld dit jaar en komende jaren
 2. Rondvraag en sluiting

 

Activiteiten ten behoeve van G.D.C.

In  2018 hebben wij als “Vrienden van GDC”  de volgende investeringen gedaan:

–   Twee statafels met krukken in de kantine

–   Aanschaf hogedrukreiniger

–   Aanschaf printer tbv bestuurskamer

–   Coniferen snoeien

–   Ketting terrasafscheiding

–   Aanpassing entreehok

–   Aanschaf hekwerk (vervanging hekwerk rond fietsenstalling)

 

Contributie seizoen 2018-2019
Een groot aantal leden hebben de contributie inmiddels betaald, alvast bedankt hiervoor.

Aan een ieder die de contributie (€ 50,00) nog niet heeft betaald verzoekt het bestuur zo spoedig mogelijk voor betaling zorg te dragen.  Dit kan op twee manieren:

 1. Overmaken op bankrekeningnummer NL88RABO0103842985 ten name van

“Vrienden van GDC” onder vermelding van je naam.

 1. Contant bij de bestuursleden Wim van de Vendel of Henk Rochat.

Mocht u nog vragen hebben, twijfelen of u heeft betaald, een kwitantie wensen,  neem dan contact op met Wim van de Vendel,  telefoonnummer 06 – 28 63 44 26 of stuur een e-mail naar vriendenvangdc@gmail.com.

Voor in uw agenda: feestavond Vrienden van GDC: vrijdag 8 november 2019, aanvang vanaf 20.30 uur.

 

 

Het Bestuur

Terug