Hierbij wordt u uitgenodigd om aanwezig te zijn voor de Algemene ledenvergadering van vv GDC op 12 december 2016 om 19.30 uur in de kantine gelegen aan de Nieuwesteeg te Eethen. De agenda voor deze avond  kunt u onderstaand of digitaal lezen: Agenda ledenvergadering GDC 2016

1. Opening door de voorzitter

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen ledenvergadering van 23 november 2015

 • De notulen liggen vanaf vrijdag 25 november ter inzage in de bestuurskamer

4. Verslag en verkiezing kascontrole

5. Jaarverslag Penningmeester

6. Contributie verhoging

7. Aanpassing statuten

 • Leden vanaf 16 jaar en ouder zijn ook stemgerechtigd om te mogen stemmen. Zij worden dan ook van harte uitgenodigd om te komen stemmen
 • Een exemplaar van de statuten GDC 1979 en de concept statutenwijziging liggen vanaf vrijdag 25 november ter inzage in de bestuurskamer en te downloaden via de links hiervoor

8. Informatie kledinglijn

Pauze

9. Structuurplan

10. Activiteitenplan

11. Obligaties

12. Bestuursverkiezing:

 • Harald in t’Veld aftredend en herkiesbaar.
 • Maarten Bouman aftredend en herkiesbaar.
 • Henk v d Stelt aftredend en herkiesbaar maar niet als voorzitter. Door het bestuur wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter Paul van Rooijen. Eventuele nieuwe kandidaten kunnen tot 24 uur voor de vergadering worden ingediend bij de secretaris van de vereniging.
  De voordracht voor een voorzitter dient te geschieden door minimaal drie leden van de vereniging. Deze leden dienen ouder dan 16 jaar te zijn.
   –    duidelijk de naam van de betrokkene.
  –    de geboorte datum van de betrokkene.
  –    de handtekening van de betrokkene.

13. Rondvraag

14. Sluiting

Terug