Hierbij wordt u uitgenodigd om aanwezig te zijn voor de Algemene ledenvergadering van vv GDC op 9 januari 2023 om 19.30 uur in de kantine gelegen aan de Nieuwesteeg te Eethen. De agenda voor deze avond  kunt u onderstaand lezen:

1  Opening door de Voorzitter

2  Ingekomen stukken / mededelingen

3  Notulen ledenvergadering van 21 maart 2022

4  Verslag kascommissie  en verkiezing kascontrole commissie

5  Jaarverslag Penningmeester

Pauze

6  Verslag van Technische Commissie

7   Activiteiten plan met toelichting veranderen verwarming   kantine en vervolg aanpassingen

8  Bestuursverkiezing

Paul van Rooijen aftredend en herkiesbaar

Maarten Bouman aftredend en herkiesbaar

9  Rondvraag

10  Sluiting

Terug