Wij nodigen u uit voor de jaarlijkse Ledenvergadering
Wanneer:Maandag 16 maart 2015 om 20.30 uur
Locatie:Kantine GDC
Onderstaand de agenda voor deze avond.
Opening door de voorzitter
Mededelingen/Ingekomen stukken
Notulen jaarvergadering 2014
Jaarverslag Penningmeester
Verslag kascontrolecommissie (inclusief benoeming nieuw lid)
Bestuursverkiezing
Aftreden en herkiesbaar: Cees Treffers en Wim van de Vendel
Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden aan het begin van de jaarvergadering,
of via de e-mail vriendenvangdc@gmail.com
Besteding geld dit jaar en eventuele komende jaren
Rondvraag en Sluiting

Activiteiten afgelopen jaar
In 2014 hebben wij als “Vrienden van GDC” de volgende investeringen t.b.v. GDC gedaan:
– bijdrage verbouwing bestuurskamer
– bijdrage aanleg terrasoverkapping
– aanschaf borstels
– hekwerk rond fietsenstalling

Contributie seizoen 2014-2015
Een groot aantal leden hebben de contributie inmiddels betaald, alvast bedankt hiervoor.
Aan een ieder die de contributie (€ 50,00) nog niet heeft betaald verzoekt het bestuur zo spoedig mogelijk voor betaling zorg te dragen. Dit kan op twee manieren:
Overmaken op bankrekeningnummer NL88RABO0103842985 ten name van
“Vrienden van GDC” onder vermelding van je naam.
Contant bij de bestuursleden Wim van de Vendel of Henk Rochat.

Mocht u nog vragen hebben, twijfelen of u heeft betaald, een kwitantie wensen, neem dan contact op met Wim van de Vendel, telefoonnummer 06 – 28 63 44 26 of stuur een e-mail naar vriendenvangdc@gmail.com.
Het Bestuur

Terug