Wij nodigen u uit voor de jaarlijkse Ledenvergadering

Wanneer:       Maandag 17 maart 2014  om 20.30 uur
Locatie:          Kantine GDC

Onderstaand de agenda voor deze avond.

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen/Ingekomen stukken
 3. Notulen jaarvergadering 2013
 4. Jaarverslag Penningmeester

Verslag kascontrolecommissie (inclusief benoeming nieuw lid)

 1. Bestuursverkiezing
  Aftreden en herkiesbaar: Henk Rochat en Cor Donken

Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden aan het begin van de jaarvergadering,

of  via de e-mail vriendenvangdc@gmail.com

 1. Besteding geld dit jaar en eventuele komende jaren
 2. Rondvraag en Sluiting

 

Activiteiten afgelopen jaar

In 2013 hebben wij als “Vrienden van GDC”  de volgende investeringen t.b.v. GDC betaald:

 • aanschaf accuboormachine en heggenschaar
 • aanschaf  hekwerk rond de fietsenstalling
 • aanschaf coniferen rond het C- en D-veld
 • aanschaf ca. 40 m2 tegels tussen de kantine en het A-veld.

Contributie seizoen 2013 – 2014
Een groot aantal leden hebben de contributie inmiddels betaald, alvast bedankt hiervoor.

Aan een ieder die de contributie (€ 50,00) nog niet heeft betaald verzoekt het bestuur zo spoedig mogelijk voor betaling zorg te dragen.  Dit kan op twee manieren:

 1. Overmaken op bankrekeningnummer NL88RABO0103842985 ten name van

“Vrienden van GDC” onder vermelding van je naam.

 1. Contant bij de bestuursleden Wim van de Vendel of Henk Rochat.

Mocht u nog vragen hebben, twijfelen of u heeft betaald, een kwitantie wensen,  neem dan contact op met Wim van de Vendel,  telefoonnummer 06 – 28 63 44 26 of stuur een e-mail naar vriendenvangdc@gmail.com.

Het Bestuur

Terug