Wij nodigen u uit voor de Ledenvergadering van de Vrienden van GDC

Wanneer: Maandag 20 maart 2023 om 20.30 uur Locatie: Kantine GDC

 

De agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen/Ingekomen stukken

3. Notulen jaarvergadering 2022

4. Jaarverslag penningmeester

Verslag kascontrolecommissie (inclusief benoeming nieuw lid)

5. Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar: Arie Brienen.

Aftredend en niet herkiesbaar: Dick Bouman.

Verkiesbaar als opvolger van Dick: Henk van der Stelt.

Als Vrienden van GDC zijn we op zoek naar meer nieuwe (jongere) bestuursleden.

Wie heeft belangstelling? Aanmelden aan het begin van de vergadering, of via de e-mail vriendenvangdc@gmail.com

6. Besteding geld dit jaar en komende jaren

7. Rondvraag en sluiting

 

Contributie seizoen 2022-2023 Een groot aantal leden hebben de contributie inmiddels betaald, bedankt hiervoor.

Aan een ieder die de contributie (€ 50,00) nog niet heeft betaald verzoekt het bestuur zo spoedig mogelijk voor betaling zorg te dragen. Dit kan op twee manieren:

1. Overmaken op bankrekeningnummer NL88RABO0103842985 ten name van

“Vrienden van GDC” onder vermelding van je naam.

2. Contant bij de bestuursleden Wim van de Vendel of Henk Rochat.

 

Mocht u nog vragen hebben, twijfelen of u heeft betaald, een kwitantie wensen, neem dan contact op met Wim van de Vendel, telefoonnummer 06 – 28 63 44 26 of stuur een e-mail naar vriendenvangdc@gmail.com.

 

Activiteiten ten behoeve van GDC.

De afgelopen periode hebben wij als “Vrienden van GDC” de volgende investeringen ten behoeve van GDC bekostigd:

– Aanschaf nieuw scorebord bij het hoofdveld van GDC, inclusief plaatsen en aansluiten (zie hieronder)

– Onderhoud coniferen rondom de velden (inclusief snoeien).

 

Voor in de agenda: feestavond “Vrienden van GDC”, vrijdag 3 november 2023,

aanvang 20.30 uur.

Het bestuur

 

 

 

Terug