Het bestuur van de voetbal vereniging G.D.C. nodigt hierbij alle leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering die wordt gehouden op maandag 23 november 2015 om 20.30 uur in de kantine. De agenda ziet er als volgt uit :

1. Opening door de Voorzitter

2. Ingekomen stukken / eventuele mededelingen

3. Notulen vorige ledenvergadering van 24 november 2014 (de notulen liggen tijdens de ledenvergadering ter inzage)

4. Verslag en verkiezing kascontrole commissie

5. Jaarverslag penningmeester

Pauze

6. Bestuursverkiezing: Henco van Wijlen, secretaris en dagelijks bestuur aftredend en niet herkiesbaar. Corné vd Herik, bestuurslid PR / Sponsoring aftredend en niet herkiesbaar. Cor Hobo, bestuurslid wedstrijdzaken / jeugdzaken aftredend en niet herkiesbaar.

Nieuwe kandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de Voorzitter voor 15 november en voorzien van tenminste 3 namen met handtekeningen van leden.

Voor meer uitleg over de vacatures, zie onderaan dit bericht!

7. Structuurplan

8. Activiteitenplan voor de komende jaren o.a. het voorstel voor aanschaf zonnepanelen

9. Terugbetaling obligatie, 1e trekking (20% van de uitgegeven nummers).

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

Komt allen, dit is je kans, want het motto is: “spreek daar waar het hoort”.

 

 

Terug