• Het bestuur van de voetbal vereniging G.D.C. nodigt hierbij alle leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering die wordt gehouden op maandag 25 november 2013 om 20.30 uur in de kantine.

De agenda ziet er als volgt uit :

1.             Opening door de Voorzitter

 2.             Ingekomen stukken / eventuele mededelingen

 3.             Notulen vorige ledenvergadering van 10 december 2012. 

 4.             Verslag en verkiezing kascontrole commissie.

 5.             Jaarverslag penningmeester.

Pauze.

 6.             Bestuursverkiezing:

Wim Schreuders, penningmeester en dagelijks bestuur     aftredend en wel herkiesbaar.
Arie Smits, bestuurslid, onderhoud velden / materieel         aftredend en niet herkiesbaar.
Anita Hobo, bestuurslid, evenementen                                 aftredend en wel herkiesbaar.
Corné vd Herik, bestuurlid, PR / Sponsoring                        aftredend en wel herkiesbaar.

(Tegen-)Kandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris en voorzien van tenminste 3 namen met handtekeningen van leden.

 7.             Structuurplan

 8.             Activiteitenplan (info ontwikkelingen in en rond ons sportcomplex!!!!)

9.             Uitgifte Spaarbrieven

10.         Rondvraag

11.         Sluiting

Komt allen, dit is je kans, want het motto is: “spreek daar waar het hoort”.

 

Terug